Wij hebben een plan om de werkgelegenheid bij Tata IJmuiden veilig te stellen door; het bedrijf te transformeren van staalmaken naar dienstverlening & innovatie, stoppen daarmee de vervuiling, dit wordt betaald door het bouwen van 80.000 woningen waarvan 40.000 betaalbare huurwoningen en maken van alle medewerkers aandeelhouder van dit nieuwe bedrijf. Hiermee behalen we in één keer het klimaatakkoord van 2020 voor Nederland

Januari 2020

Beste geïnteresseerde in Havenstad IJpoort (HSIJ).
Hierbij vindt u de tweede nieuwsbrief over de actuele stand van zaken van ons project.

De afgelopen maand hebben zich belangrijke positieve ontwikkelingen voor gedaan voor ons project waar het de regelgeving betreft inzake de milieunormen en Tata Steel IJmuiden ( TSIJ). De definitieve uitspraak in het Urgenda proces is een geweldige steun in de rug voor HSIJ. Ook is het aftreden van gedeputeerde Adnan Tekin, verantwoordelijke van de provincie Noord-Holland voor het Tata dossier , hoewel spijtig, wel een stimulans voor de nieuwe gedeputeerde om orde op zaken te gaan stellen waar het de controle betreft van het continue overtreden van de milieuregels door TSIJ .
Het aantal bedrijven dat meewerkt aan de realisatie van HSIJ blijft zich uitbreiden en omvat inmiddels 30 bedrijven. Daar velen nog een belangrijke zakelijke relatie hebben met TSIJ, is terughoudendheid met publicatie daarvan nog even geboden. De update van de website heeft de afgelopen maand december wat stagnatie ondervonden. We zijn op zoek naar een webdesigner die het vele werk dat Web Valley belangeloos voor ons verricht heeft, wil voortzetten met het updaten daarvan. Onderstaand vind u de nieuwe ontwikkelingen in de maanden december /januari .

HSIJ & HET BEHOUD VAN ALLE PERSONEELSLEDEN

Met een grote detacheerder en Professor Ton Wilthagen van de universiteit van Tilburg zijn we hard aan het werk met het plan om van TSIJ een dienstverlenend & innovatief bedrijf te maken. Belangrijk uitgangspunt daarbij is tijdens die transitie het zoveel mogelijk bij elkaar houden van de mensen per afdeling . Waar nodig zullen aanvullende cursussen beschikbaar zijn die voorzien in een betere inpassing voor de beoogde nieuwe dienstverlening. Belangrijk is ook om de 1600 toekomstig te ontslagen werknemers in dit traject mee te nemen. Het personeel is het meest waardevolle onderdeel van een bedrijf. Zeker bij TSIJ met een dusdanig groot pontentieel van goed opgeleide werknemers die ook nog eens allemaal aandeelhouder worden van TSIJ, voorspelt dit een grote toekomst gezien het huidige gebrek aan technisch personeel.
Met Professor Wilthagen in ons team wordt het eenvoudiger ons project bij de overheid onder de aandacht te brengen.

HET PLAN HAVENSTAD IJPOORT ZELF

Het plan wordt nu verder gefinetuned waar het de uitwerking betreft. Inmiddels hebben we de medewerking gekregen van Professor Peter Boelhouwer van de TU Delft en van stedebouwkundige Merel Beerthuizen uit Rotterdam. Vooral Peter Boelhouwer heeft goede ingangen bij de politiek en bij de beleidsinstanties en is hopelijk van grote waarde bij de promotie van onze plannen. Met architectburo Ben van Berkel UNStudio volgen begin februari besprekingen om hun ideeën, waar het wonen in hoogbouw betreft, toe te gaan passen binnen ons project . Ook is samenwerking gezocht met Brainport smart district Helmond https://brainportsmartdistrict.nl met het doel HSIJ zo innovatief mogelijk te kunnen ontwikkelen. Verder wordt nu o.a. onderzocht hoeveel ondergrondse parkeerplekken er eigenlijk benodigd zijn in een tijd waar ons gehele vervoersysteem onder druk komt te staan door alle milieumaatregelen. Carshare van electrische auto’s in de parkeerkelders zal een grote vlucht gaan nemen. Ook het bezoek aan het strand en het Noord-Hollands Duinreservaat van mensen buiten HSIJ zal via de parkeergarages gaan plaatsvinden waarbij de strandbezoekers via duinpaden zo naar het strand kunnen lopen. Deze capaciteitsberekeningen vergen veel overleg. Ook de uitwerking van de hoeveelheid bedrijfsruimten tov het aantal woningen vraagt een serieuze bestudering. Wij zijn hierbij blij met de inbreng van twee grote makelaarskantoren waaronder Hoekstra & Van Eck, die voor ons als klankbord gaan dienen.

FINANCIËN HSIJ

Hoewel de interesse om dit project te financieren nadrukkelijk is uitgesproken door meerdere buitenlandse partijen , kunnen definitieve toezeggingen pas op papier worden gezet als alle cijfers uitgebreid zijn onderzocht op hun realiteit. Ook is inmiddels een Europees investeringsfonds opgericht dat mogelijk kansen geeft voor dit project. We zitten nu in de fase waarbij een van de grootste projectontwikkelaars uit Nederland en landelijk actieve makelaars bezig zijn de cijfers van HSIJ door te rekenen.

HSIJ EN HET GEPROJECTEERDE TENNETSTATION

Inmiddels is ook duidelijk dat er een budget gereserveerd dient te worden voor de verplaatsing van de plannen voor het Tennet hoogspanningsstation naar de Wijkermeerpolder.
Eind januari hopen we als HSIJ een koopovereenkomst te kunnen sluiten met de eigenaar van een locatie in de Wijkermeerpolder, welke oorspronkelijk de eerste keuze was van Tennet om het station daar te vestigen. Deze locatie ligt pal naast de hoge ronde nieuwe hoogspanningsmasten langs de A-9 en zal de zo gevreesde geluidoverlast in het dorp Wijk aan Zee wegnemen. Op de oude beoogde locatie hebben wij een 27 holes golfbaan gepland.

CO2 & HSIJ

Peter van Zadelhoff van RTLz heeft het goed verwoord; https://www.rtlz.nl/beurs/
bedrijven/video/4896206/van-tata-steel-naar-saint-tatapez
Tja wat kun je daar nou mee doen.

HSIJ & STIKSTOF en PFASS

Onze partner Mees ruimte en milieu heeft na een eerste quickscan te kennen gegeven dat er een zeer grote kans is dat door de enorme reductie van de uitstoot van oa 7400 Tn jaarlijkse stikstof, bouwbeperkingen op ons project niet van toepassing zullen zijn.
Pfas is echter nog steeds niet onderzocht.

HSIJ SELFSUPPORTING VOOR HAAR EIGEN ENERGIE

Partners binnen onze deelnemende bedrijven hebben een plan gemaakt waarbij het totale project niet op het energienet van Nederland behoeft te worden aangesloten maar zelf voorzienend is in haar energie. Op onze website vind u verdere informatie.

HSIJ & AANPASSINGEN BESTAANDE INFRASTRUCTUUR

Een eerste verkenning van ons verkeersonderzoekburo heeft ons geleerd dat de bestaande infrastructuur rondom Kennemerland in de huidige situatie al niet toereikend is. Laat staan als er een stadswijk met ca. 200.000 mensen bij komt. Hoewel de infrastructuur een zaak van de overheid is, hebben wij gemeend het project niet afhankelijk te moeten maken van de politieke grillen van Den Haag waar het uitbreiding van de infrastructuur betreft. Binnen de projectbegroting is een bedrag van 2 miljard euro opgenomen voor een betere bereikbaarheid van de regio met zelfs de aanleg van een tweede Velsertunnel binnen dit budget.

Wij hopen u met deze nieuwsbrief beter van de ontwikkelingen binnen HSIJ op de hoogte te houden en zijn voornemens deze nieuwsbrief 2-maandelijks te doen uitgaan.

Bekijk meer nieuws

Nieuwsbrief 03 havenstad ijpoort

Nieuwsbrief 01 havenstad IJpoort

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van alles nieuwtjes? Vul dan even je voornaam e-mail adres in, en dan zullen wij je op de hoogte houden.